Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för veten­skap, teknik och miljö

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruks­akademien, Kungl. Ingenjörs­­vetenskaps­­akademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Stiftelsens styrelse har under H.M. Konungens ordförandeskap vid sitt sammanträde den 4 mars beslutat dela ut följande stipendier. Hans Majestät Konungen delar ut stipendierna vid en mottagning på Kungl. Slottet den 10 juni.

Stipendier och bidrag 2024

Fil dr Sajid Alvi, Materialfysik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
”Avancerade studier av nya material för mer uthålliga batterier”

Vet med dr Lisa Ekman, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna
”Mindre mjölkgårdar behövs för en hållbar livsmedelsförsörjning”

Fil dr James Hagan, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
”Betydelsen av biologisk mångfald i Sveriges framtida hav”

Fil dr Nakul Jain, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet
”Designregler för effektiva och stabila organiska solceller

Fil dr Naga Charan Konakalla, Institutionen för växtförädling, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp
”Målsökande bekämpningsmedel”

Fil dr Sima Mohtashami, Skogsskötsel/Digitalisering, Skogforsk, Uppsala
”Innovativa digitala beslutsstöd för minskad negativ markpåvekan av skogsbruk”

Fil dr Sven Norman, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet
”Rödingens livsbetingelser och framtid”

Fil dr Vahideh Rafiei, Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna
”Biologisk bekämpning av Fusarium-arter som orsakar axfusarios på spannmål”

Fil dr Gerard Rocher-Ros, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå
”Den globala klimatförändringen kan öka metanavgivningen från nordliga vattendrag”

Fil dr Prithvi Simha, Institutionen för energi och teknik, Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna
”Urintorkning för produktion av gödsel i låginkomstländer”

Fil dr Kristoffer Stedt, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
”Hållbar algodling i spillvatten från sill-industri”

Fil dr Johanna Sunde, Institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet Kalmar
”Ekskogar i förändringens tidevarv: Biologisk mångfald, produktivitet och kulturarv”

Tekn dr Johanna Xu, Industri- och materialvetenskap, Chalmers tekniska Högskola, Göteborg
”Batterier som både lagrar energi och bär last”

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond